Hachino Bou for Atotsugi Bank

Writer: Rihei Hiraki 
Edit: Karin Nakatsuru